Avvizi: Il-15-il Hadd Tas-Sena - Sena A - 16-07-2017

Il-Hadd:

Ghada/Illum fid-9.15 a.m. fil-Knisja Parrokkjali, jkun hawn il-Quddiesa bil-Maghmudija.

It-Tlieta:

Nhar it-Tlieta inkomplu bis-Summer Club ghat-tfal. Fit-8.30 am ikollhom quddiesa animata ghalihom fl-Oratorju u wara attivitajiet fic-Centru Nazju Falzon.

Il-Hamis:

It-3 Harga tas-Summer Club, se ssir nhar il-Hamis wara l-quddiesa tat-8.30 am fl-Oratorju, u se tkun ghall-Pool tal-Inspire M’Skala. Biljetti jinkisbu mill-Uff.Parr. jew mis-Summer Club.
Nhar il-Hamis jahbat l-43 Anniversarju mill-Ordinazzjoni sacerdotali ta’ Mons Anton Abela. Nitolbu ghalih u nixtiequlu Ad Multos Annnos.

Il-Gimgha:

Nhar il-Gimgha fis-7pm fil-Museum Subien ser isir l-ewwel Seminar ghall-adolexxenti li ser jircievu s-Sagrament tal-Grizma tal-Isqof. Infakkru li dawn is-Seminars huma obbligatorji. 

Nhar il-Gimgha issir Adorazzjoni fil-Kappella ta’ Gesù Nazzarenu mill-10am sal-11am immexxija mis-Superjur Joe Fenech.

Mit-8.00 pm sal-10pm issir Adorazzjoni fil-Kappella tas-Sinjura.• Nhar il-Gimgha 21 ta’ Lulju ser issir BBQ f’Centru Nazju Falzon fit-8.00pm, organizzat mill-Fratellanza tac-Cintura. Biljetti mis-Sagristija.

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.