Avvizi: L-1 Hadd Tar-Randan - Sena A - 05-03-2017

Is-Sibt/Hadd:


Illum qed issir l-gabra specjali tal-1 Hadd ta Xahar. Inkunu generuzi.
 
Il-Hadd:

Nhar il-Hadd fil-Knisja Parrokkjali fid-9.15am ikun hawn Quddiesa bil-Maghmudija.

It-Tnejn:

Minn nhar it-Tnejn fis-7.00 pm, fil-Knisja Parrokkjali, jibda kors ta’ Ezercizzi tar-Randan ghall-mizzewgin. Jipprietka Mons Frans Abdilla. Infakkru lil xulxin u naghmlu ’like’ u ’share’ fuq l-internet.

L-Erbgha:

Fl-okkazjoni ta’ Jum il-Mara, nhar l-Erbgha, l-Azzjoni Kattolika ser jorganizzaw tahdita minn Mrs Helen Piscopo, fid-8.45am fis-Sala Parrokkjali. Wara ser isir Coffee Morning f’lukanda n-naha ta’ fuq ta’ Malta. Tluq fid-9.15am minn wara l-knisja. Biljetti minghand il-helpers.

Il-Hamis:

Nhar il-Hamis fil-5.00pm fil-knisja tal-Ispirtu s-Santu ssir laqgha bil-quddiesa tat-Terzjarji Karmelitani.

Il-Gimgha:

Nhar il-Gimgha u matul il-gimghat tar-Randan fil-Knisja Parrokkjali ser isir hsieb waqt il-quddiesa ta’ filghaxija.

Is-Sibt:

Nhar is-Sibt jahbat il-50 anniversarju mill-Ordinazzjoni Sacerdotali ta’ Dun Remig Saliba. Nifirhulu u nitolbu ghalih.

L-Adorazzjoni ghall-Qdusija tal-Kleru ser issir nhar is-Sibt fil-Parrocca ta’ San Lawrenz, il-Birgu. Il-laqgha tibda fid-9pm bil-quddiesa.

Il-Hadd: Nhar il-Hadd 12 ta’ Marzu fid-9.15 am se jsir irtir tar-Randan ghall-fratelli u reffiegha fl-istitut Gesu’ Nazzarenu. Iqaddes u jipprietka Patri Joseph Zahra, Dumnikan.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 Biex aktar tfal jiehdu sehem fil-Purcissjoni tal-Gimgha l-Kbira, din is-sena qed inzidu 17-il-libsa gdida ghat-tfal bniet, li jinkludu 10 li jgorru plattini u 7 bit-tabelli tad-Duluri. Is-sena li ghaddiet kienu saru 15 ohra ta’ tfal Lhud. Dawk li jixtiequ jiehdu sehem, huma mitluba jinkitbu fis-Sagristija minn nhar l-Erbgha ‘l quddiem. Jekk ikun hemm numru izjed milli hemm bzonn, issir il-polza. L-etá tat-tfal hi bejn 6 u 14-il sena. 

 Fit-talb taghna niftakru fir-ruh ta’ Giovanna Sammut li mietet matul din il-gimgha. Aghtiha Oh Mulej il-mistrieh ta’ dejjem....
 

Alla Mieghek

Alla jridna naghmlu esperjenza prattika tal-fatt li Hu l-Missier taghna. Hu jmantnina tul hajjitna kollha. Iridna mimlija b’frott tal-Ispirtu tieghu.