Documents

Pjan Pastorali 2012-2014

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali (KPP), flimkien mal-Kummissjoni Implimentazzjoni tas-Sinodu (KIS) u c-chairpersons fi hdan il-kummissjonijiet kollha, nedew dan il-programm biex jirrifletti l-vizjoni tal-Pjan Pastorali Djocesan ghat-tliet snin li gejjin.

Kopja ta’dan il-pjan jista’ jinkiseb minn hawn. – Pjan Pastorali 2012-2014

Omelija tal-Funeral ta� Marjohn Bugeja

L-Erbgha 23 ta’ Jannar 2013

 

Nammetti li fil-preparazzjoni tieghi ghal din l-omelija kont pregudikat favur sehibna Marjohn izjed mis-soltu minhabba li mhux biss il-hbiberija bejnietna kibret tul dawn is-snin, imma kif qalli missieru “lilek kien baqa’ jsemmik wisq sal-ahhar”. Naf u nikkonferma s-sentimenti ta’ huna Marjohn ghaliex kull darba li kont inzuru u nqarbnu mal-ewwel kien jiftah qalbu u jsaqsini fejn wasalna fix-xoghol tal-knisja bhalissa. Trabba u miet b’qalbu marbuta u jhobb il-knisja u llum qed nikkonfermaw li ahna l-Knisja habbejna lilu tassew u ser inkomplu nhobbuh, anke fil-familja tieghu.

Gheziez qeghdin hawnhekk ghax f’dan il-mument huwa Marjohn li qed isejhilna biex flimkien mieghu nkunu fid-dar ta’ Alla. Kif thabbret il-mewt tieghu jumejn ilu, iz-zewg kelmiet li gewni f’mohhi kienu “Hajja” u “gherf/qdusija”, u ghalhekk il-kelma ta’ Alla li ghazilt li ddawalna kif nghixu tajjeb dan il-mument tkun is-silta mill-ktieb tal-Gherf fejn Alla jitkellem u jispjega dwar x’inhi l-hajja qaddisa. Naghmluha cara li jixraq lil Marjohn u jixraq izjed lil Alla li dejjem kien f’qalb Marjohn, li nharsu lejn il-hajja ta’ dan il-bniedem bhala Nsara jigifieri nfittxu l-punti li spikkaw fil-hajja ta’ Marjohn ghax halla lil Alla jmexxih f’kollox.

Meta qghadt nahseb fuq dawn il-kwalitajiet, go mohhi kelli jberren hsieb iehor u bejni u bejn ruhi ghidt “Mhux ha nisimghuha izjed dik l-ghajta u dik it-tisfira ma taqta’ xejn, ta’ meta kien jahdem fuq ix-xoghol tal-bini, u meta kien jghin fl-armar ma’ shabu!  Kellu tisfira partikolari li biha kien mhux biss jaghti s-sinjali ghal waqt ix-xoghol imma tisfira li kienet timmarka l-prezenza tieghu.  Fil-kaz ta’ Marjohn, huwa veru kaz li l-fatt li kont tisimghu qabel ma’ tarah bil-vuci u tisfira qawwija li kellu, kien tassew ta’ pjacir, sodisfazzjon u serhan il-mohh.

Qed nghid dan biex hadd minna hawnhekk prezenti ma jmur jahseb li huna Marjohn mhux ha jibqa’ jsemma’ lehnu. Inkunu ahna zbaljati ghax inhallu l-hajja mghaggla u l-fatt li xi drabi l-affarijiet ta’ Alla ma ntuhomx wisq importanza, inessuna li fostna Alla ghadu jsemma’ lehnu u jwettaq l-ghegubijiet tieghu. Fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla mill-ktieb tal-Gherf, Marjohn kif offra hajtu ghal kulhadd meta kien ghadu fostna, hekk ser ikompli joffriha lil Alla biex iservi ta’ sinjal kontinwu, ezempju u nkoraggiment ghalina biex f’din il-hajja fuq din l-art-twila jew qasira ma nafux kemm, niehdu hsieb fuq u qabel kollox il-Qdusija ta’ xulxin u taghna nfusna.

L-esperjenzi li kellna ahna lkoll ma’ Marjohn nista’ nghid, jekk nahsbu sew fuqhom, juruna x’kienet tfisser ghal Marjohn il-Qdusija. Jien nispjegaha hekk;-“tahseb fl-ohrajn minn qalbek u b’qalbek  tara li ma jonqoshom xejn, u taghmel kollox ghal Alla”. Fil-qosor dan kien Marjohn u ghalkemm kien bniedem riservat imma qalbu itihielek u kellu post ghal kulhadd f’qalbu.

Il-kwalitajiet ta’ qdusija fil-hajja ta’ Marjohn jaghmlulna kuragg biex nghidu lilna nfusna li kif wasal hu hekk nistghu, hekk irridu niehdu hsieb li naslu ahna wkoll. Dawn il-kwalitajiet li tfittex li thobb ’l Alla, u li l-qerq ma jhassarlekx ruhek, u li l-hazen ma jibdillux fehmtu, ifehmuna xi jfisser meta l-awtur sagru ta’ Ktieb il-Gherf jghid li “Hemm barka u hniena lesti ghall-maghzulin tal-Mulej u li l-harsien tieghu ma jonqosx lill-erwieh qaddisa”.

Il-kwalitajiet sbieh u l-prezenza ta’ Alla li kienu f’Marjohn kienu jispikkaw bil-qawwa kollha ghax hu ma kienx bniedem sabih f’persuntu biss imma izjed sabih ghax kien bniedem ta’ sahha qawwija mhux biss fizikament – haga li kienet tghinu jaghmel differenza kbira kull fejn ikun, imma aktar minn hekk sahha ta’ fehma u rieda soda li l-ebda maltemp jew iebes fil-hajja ma qatt dahhallu dubju li Alla ma jafx b’dik is-sitwazzjoni jew kundizzjoni, jew li Alla mhux ha jmexxi l-istorja. Sal-ahhar gimghat ta’ hajtu kien jghid “U le, issa naraw jekk Alla jrid!” minghajr ma jaqta’ xejn it-tbissima fuq fommu.

Mis-silta ta’ Ktieb il-Gherf bqajt nahseb ukoll fuq il-frazi “…ghax ruhu ghogbot lill-Mulej”.  Quddiem il-fatti li qed nesperjenzaw bhalissa, meta ahna nharsu lura lejn hajjitna stess, mimlija bl-impenn u stil ta’ hajja li nfasslu u l-ghazliet kollha li naghmlu, nistghu nghiduha fuqna nfusna din il-frazi? Qeghdin noghgbuh tassew lil Alla, u b’qalbna kollha?  Titlob impenn ta’ rispett shih lejn Alla u d-dar tieghu li hija l-knisja u titlob sens ta’ kontroll fuqek innifsek.

Inhoss li Alla jixtieq ifakkarna fi kwalità ohra importanti u necessarja ghal kull Nisrani. L-umiltà lkoll nehtiguha ghax b’hekk biss nikbru u nibqghu sbieh quddiem Alla minghajr ma jitlaghlna zzejjed. L-umiltà twasslek biex ikollok rispett lejn kulhadd talli hu u fil-kariga tieghu. Marjohn ma kienx ihobb ’il-knisja ghall-armar biss, imma kien ihobbha bhala d-Dar ta’ Alla li kien jimpenja ruhu mill-anqas kull nhar ta’ Hadd imma mhux biss, biex jigi u jitlob. Dan ir-rispett u mhabba lejn Alla u l-Knisja tieghu, kien jurihom lejn kull sacerdot u kien ghalhekk jaf tajjeb il-limiti tal-prudenza, u rispett sa fejn iwassluh.

Hemm kwalità ohra li huna Marjohn ifakkarielna u nibqghu nammirawh ghaliha. L-ghaqda kienet xi haga kbira hafna ghalih. Kien jahdem u jitkellem b’sincerità kbira biex kemm jista’ jkun kollox jghaddi mill-gharbiel tal-Verità u l-Ghaqda. Nemmen li shabu tal-armar jistghu jixhdu kemm kien mutur li jgorr lil kulhadd mieghu u kemm kien ihoss meta jisma’ botti u kummenti b’nuqqas ta’ sincerità u rispett. Kien mutur b’sahhtu bizzejjed li kien jibqa’ ghaddej ghax kien jemmen f’ dak li qed jaghmel. L-impenn tieghu kien matul is-sena kollha mhux tal-festa biss. Grazzi lilu li flimkien ma’ ohrajn dan l-impenn sar dejjem izjed mill-qalb.  Dan ifakkarni fil-punt mit-tieni qari minn San Pawl lir-Rumani meta qal “niftahru b’Sidna Gesù Kristu li permezz tieghu issa ksibna l-hbiberija ma’ Alla”. Ghandu jkun punt li fuqu lkoll nahdmu u naghtu xhieda kbira,ie li l-ohrajn ikunu jistghu jaraw l-ghemil taghna u jifhmu li ghandhom huma wkoll f’hajjithom jiehdu r-rieda u sens ta’ Alla b’insistenza kbira.

Fil-Vangelu minn San Gwann, is-silta tfakkarna li Kristu gie halli joqghod maghna u jghallimna nghixu ta’ nies, u ta’ persuni li naghzlu li Gesù, kelmtu u l-imgiba tieghu jkunu l-mudell li ahna lkoll napplikaw f’hajjitna issa. Jitlob minna impenn profond u genwin mill-qalb. Huwa impenn biex id-dar tal-Mulej tkun tixghel go fina u biha ndawlu lill-ohrajn. Kif darba kitbet wahda u qalet:-“Il-genna hija dar li nibnuha issa fuq din l-art u mmorru noqoghdu fiha wara l-mewt, fil-hajja ta’dejjem”. Nistqarru li Marjohn ma kienx bennej tad-djar taghna l-bnedmin biss, imma ghadda hajtu jibni u jzomm f’qaghda tajba din id-dar ta’ Alla f’hajtu.

Hawnhekk insemmi aspett iehor tad-dar li kien l-ghozza ta’ Marjohn, il-familja. Kien ir-ragel mizzewweg u l-missier li kien prezenti fl-aspetti kollha tal-hajja mizzewga u tal-familja. Kellu l-gherf li ma jittehidx mix-xoghol zejjed jew il-flus u b’hekk zamm ’il boghod milli jaghmel sighat twal barra mid-dar u ’l boghod minn uliedu.  Kellu l-gherf li flimkien ma’ martu jkun ir-ragel u missier fiz-zwieg li jmantni l-familja fis-sahha, fil-hajja Nisranija, fit-trobbija ta’ taghlim u valuri Nsara ta’ uliedu u fuq kollox bl-ezempju. L-appuntament mal-Mulej kull nhar ta’ Hadd ghall-quddiesa ma kienx jitilfu u daqskemm kien jigi minn qalbu fil-mahzen, kien jaf u jirrispetta minn qalbu l-fatt li fuq is-saqaf tal-mahzen hemm il-knisja u hemm is-Sagrament.

Il-komunità, parrocca u l-belt taz-Zejtun maghrufa hafna ghall-wirt kulturali li thaddan u ghall-istorja kbira taghha, b’din ic-celebrazzjoni u t-tislima tal-ahhar taghna qeghdin nistqarru li aktar importanti minn dawn il-karatteristici tal-istorja u l-parrocca taghna, il-Komunità parrokkjali taghna hija moghnija b’persuni bhal Marjohn li mmarka l-istorja mhux bid-daqq tat-trombi imma billi ta’ kuljum, sew bnazzi u sew maltemp, fittex li jzomm mixghul f’hajtu d-dawl ta’ Alla u daqshekk iehor fittex b’responsabbiltà li l-ohrajn li jaghmluha mieghu jaraw dan id-dawl ta’ Alla mixghul.

Zgur li barra dan kollu hafna minna ghandhom l-esperjenzi u punti taghhom xi jzidu. Ilkoll minn qalbna nkomplu din ic-celebrazzjoni b’ringrazzjament lil Alla li dawwal u mexxa lil Marjohn biex dan huna jista’ jkun fil-paci shiha li kif qal il-Ktieb tal-Gherf:”Il-bniedem tajjeb, ukoll jekk imut qabel iz-zmien, isib il-mistrieh, iz-zmien ta’ hajja mimlija fohrija ma jitqiesx mit-tul tal-jiem, anqas in-numru tas-snin mhu l-qies veru tal-hajja. Fil-bniedem hu l-ghaqal li jaghmel il-vera xjuhija”.

Grazzi Marjohn, grazzi kbira ta’ dak kollu li kont, li ghext ma’ martek, uliedek u maghna lkoll, u ta’ dak kollu li ser tibqa’ tfisser ghalina.

 

 

Profound thoughts – Just Checking In

JUST CHECKING IN 

A minister passing through his church
In the middle of the day,
Decided to pause by the altar
And see who had come to pray.

Just then the back door opened,
A man came down the aisle,
The minister frowned as he saw
The man hadn’t shaved in a while.
His shirt was kinda shabby
And his coat was worn and frayed,
The man knelt, he bowed his head,
Then rose and walked away.

In the days that followed,
Each  noon  time came this chap,
Each time he knelt just for a moment,
A lunch pail in his lap.

Well, the minister’s suspicions grew,
With robbery a main fear,
He decided to stop the man and ask him,
‘What are you doing here?’

The old man said, he worked down the road.
Lunch was half an hour.
Lunchtime was his prayer time,
For finding strength and power.

‘I stay only moments, see,
Because the factory is so far away;
As I kneel here talking to the Lord,
This is kinda  what I say:

‘I JUST CAME AGAIN TO TELL YOU, LORD,
HOW HAPPY I’VE BEEN, SINCE WE FOUND EACH OTHERS FRIENDSHIP AND YOU TOOK AWAY MY SIN. DON’T KNOW MUCH OF HOW TO PRAY, BUT I THINK ABOUT YOU EVERYDAY.
SO, JESUS, THIS IS MIKE CHECKING IN TODAY.’

The minister feeling foolish,
Told Mike, that was fine.
He told the man he was welcome
To come and pray just anytime

Time to go, Mike smiled, said ‘Thanks.’
He hurried to the door.
The minister knelt at the altar,
He’d never done it before.

His cold heart melted, warmed with love,
And met with Jesus there.
As the tears flowed, in his heart,
He repeated old Mike’s prayer:

‘I JUST CAME AGAIN TO TELL YOU, LORD,
HOW HAPPY I’VE BEEN, SINCE WE FOUND EACH OTHERS FRIENDSHIP AND YOU TOOK AWAY MY SIN. I DON’T KNOW MUCH OF HOW TO PRAY, BUT I THINK ABOUT YOU EVERYDAY.
SO, JESUS, THIS IS ME CHECKING IN TODAY.’

Past noon one day, the minister noticed
That old Mike hadn’t come.
As more days passed without Mike,
He began to worry some.

At the factory, he asked about him,
Learning he was ill.
The hospital staff was worried,
But he’d given them a thrill.

The week that Mike was with them,
Brought changes in the ward..
His smiles, a joy contagious.
Changed people, were his reward.

The head nurse couldn’t understand
Why Mike was so glad,
When no flowers, calls or cards came,
Not a visitor he had.

The minister stayed by his bed,
He voiced the nurse’s concern:
No friends came to show they cared.
He had nowhere to turn.

Looking surprised, old Mike spoke
Up and with a winsome smile;
‘the nurse is wrong, she couldn’t know,
That he’s in here all the while

Everyday at noon He’s here,
A dear friend of mine, you see,
He sits right down, takes my hand,
Leans over and says to me:

‘I JUST CAME AGAIN TO TELL YOU, MIKE,
HOW HAPPY I HAVE BEEN, SINCE WE FOUND THIS FRIENDSHIP, AND I TOOK AWAY YOUR SIN.
ALWAYS LOVE TO HEAR YOU PRAY,
I THINK ABOUT YOU EACH DAY, AND SO Mike, THIS IS JESUS CHECKING IN TODAY.’
If this blesses you, pass it on. Many people will walk in and out of your life, but only true friends will leave footprints in your heart

May God hold you in the palm of His hand
And Angels watch over you.

Please pass this page on to your friends & loved ones. If you aren’t ashamed. Jesus said,
‘ If you are ashamed of me,’ I will be ashamed
Of you before my Father.’

If you are not ashamed, pass this on.

So, FRIEND, this is ME … “Just Checking In Today”

Profound thoughts – Recall Notice


RECALL NOTICE  

This is totally amazing.  Be sure to read it.  Talk about clever and to the point!

Never heard it put quite like this before

RECALL NOTICE:

The Maker of all human beings (GOD) is recalling all units manufactured, regardless of make or year, due to a serious defect in the primary and central component of the heart.

This is due to a malfunction in the original prototype units code named Adam and Eve, resulting in the reproduction of the same defect in all subsequent units.

This defect has been identified as “Subsequential Internal Non-morality,”  more commonly known as S.I.N., as it is primarily expressed.

Some of the symptoms include:
1. Loss of direction
2. Foul vocal emissions
3. Amnesia of origin
4. Lack of peace and joy
5. Selfish or violent behavior
6. Depression or confusion
7. Fearfulness
8. Idolatry
9. Rebellion

The Manufacturer, who is neither liable nor at fault for this defect, is providing factory-authorized repair and service free of charge to correct this defect.

The Repair Technician, JESUS, has most generously offered to bear the entire burden of the staggering cost of these repairs. There is no additional fee required.

The number to call for repair in all areas is: P-R-A-Y-E-R.
Once connected, please upload your burden of SIN through the REPENTANCE procedure.

Next, download ATONEMENT from the Repair Technician, Jesus, into the heart component.

No matter how big or small the SIN defect is, Jesus will replace it with:
1. Love
2. Joy
3. Peace
4. Patience
5. Kindness
6. Goodness
7. Faithfulness
8. Gentleness
9. Self control

Please see the operating manual, the B.I.B.L.E. (BEST Instructions Before Leaving Earth) for further details on the use of these fixes.

WARNING: Continuing to operate the human being unit without correction voids any manufacturer warranties, exposing the unit to dangers and problems too numerous to list, and will result in the human unit being permanently impounded. For free emergency service, call on Jesus.

DANGER: The human being units not responding to this recall action will have to be scrapped in the furnace. The SIN defect will not be permitted to enter Heaven so as to prevent contamination of that facility. Thank you for your attention!

– GOD

P.S. Please assist where possible by notifying others of this important recall notice, and you may contact the Father any time by ‘Knee mail’!

Because HE Lives!